Forord
Hovedstruktur
Rammer
Hvilke planer gælder for mig?
Tillæg
PLANPORTAL

Vindmøller øst for Broholm

Status Forslag
Plannavn Vindmøller øst for Broholm
Dato for offentliggørelse af forslag 27. maj 2020
Høring start 27. maj 2020
Høring slut 9. august 2020
PDF pdf vindmoeller_oest_for_broholm.pdf (2194 KB)

Baggrund og formål

Kort med markering af området for den igangværende planlægning.

Afgrænsning af rammeområdet 10.00.T3.044 er de tre cirkler vist med hvid linje (adgangsvejene er også vist med hvide linjer, men er ikke en del af rammeområdet).

Dette kommuneplantillæg er udarbejdet i forbindelse med lokalplan 658 for vindmøller øst for Broholm. Planlægningen er opstartet på baggrund af en ansøgning, fra ejerne af Broholm Gods og Fuglehavegård, om at opstille tre ens vindmøller på knap 150 meter øst for Broholm Gods og Landevejen i Svendborg Kommune. Baggrunden for ønsket om, at opstille vindmøller på de to ejendomme er, at ejerne ønsker at medvirke til omstilling af energiproduktionen til en klimavenlig form og dermed medvirke til at reducere CO2-udledningen generelt og i forhold til Svendborg Kommunes CO2-regnskab. Området er ikke udlagt til vindmølleområde i Svendborg Kommuneplan 2017-2029.
Svendborg Kommune har i kommunens Klima- og Energipolitik fra 2019 fastsat et mål om, at kommunen som geografisk enhed, skal være 100% omstillet til vedvarende energi i 2040.

Kommuneplantillæg nr. 2017.27 omfatter et område på ca. 2 ha indenfor matr.nr. 1a Albjerg By, Oure og matr.nr. 1d Broholm Hgd. Gudme. Området ligger i landzone og anvendes i dag til landbrug.  Området er ikke udlagt som ramme i kommuneplan 2017-2029. Arealet ved Broholm Gods er nævnt i Energiplan Fyn, som et muligt område til store vindmøller. Arealet er udpeget, ud fra en vurdering af afstandskrav til eksisterende beboelse samt em vurdering af landskabets robusthed.

De ønskede møller strider mod enkelte af kommuneplanens retningslinjer:

Harmoniforhold

 • Vindmøllernes navhøjde og vingediameter skal have et harmonisk forhold på mellem 1:1 og 1:1,2.

Projektforslagets vindmøller har en rotordiameter på 132-136 meter. Harmoniforholdet mellem navhøjde og rotordiameter er henholdsvis 1:1,57 og 1:1,66.

Eksisterende vindmøller
Svendborg kommuneplan 2017-2029 indeholder en retningslinje om sanering af eksisterende møller:

 • I forbindelse med opstilling af nye vindmøller, skal der ske en sanering af eksisterende vindmøller, som udgangspunkt i en afstand på 28 gange de nye møllers totalhøjde.

Indenfor 28 gange de nye møllers totalhøjde, svarende til 4,2 km, er der placeret 6 eksisterende møller. Det drejer sig om den enkeltstående mølle ved Oure samt de to grupper med henholdsvis to og tre møller i området vest for Oure og i området nord for Gudbjerg og Gudme.

Det vurderes, at der ikke vil være noget væsentligt visuelt samspil med møllen ved Oure, da der er tale om en lille, enkeltstående mølle, som ikke markerer sig i landskabet på større afstande. De to eksisterende møller vest for Oure og de tre møller nord for Gudbjerg og Gudme vurderes, at der kun, undtagelsesvist vil kunne forekomme visuelt overlap mellem de eksisterende og de nye vindmøller.

Set fra landskabet henholdsvis nordøst og sydøst for de nye vindmøller, vil der være et klart visuelt hierarki, hvor de planlagte vindmøller ved Broholm vil være tydeligt større end de mindre vindmøller på større afstand, for så vidt de overhovedet er synlige. Samlet set vurderes det visuelle samspil med de eksisterende vindmøller og den samlede påvirkning af landskabet at være ubetænkelig.

Formålet med kommuneplantillæg nr. 2017.27 er at, udlægge areal til tre ens vindmøller med en totalhøjde på 149,9 meter samt tilhørende adgangsveje og tekniske anlæg, der er nødvendig for driften af møllerne. Herudover skal kommuneplantillæg nr. 2017.27 sikre den nødvendige overensstemmelse mellem kommunens retningslinjer og den ønskede planlægning samt udlægge en støjkonsekvenszone omkring vindmøllerne.

Kommuneplantillæg nr. 2017.27 fastsætter, at der ikke skal ske sanering af eksisterende vindmøller indenfor 28 gange de nye møllers totalhøjde ved dette rammeområde, da sammenspillet mellem de eksisterende møller og de nye møller ikke vil påvirke omgivelserne væsentligt. Herudover sikre kommuneplantillæg nr. 2017.27 mulighed for at opsætte nye større og mere effektive vindmøller på arealet, med et andet harmoniforhold end kommuneplanens retningslinje foreskriver.

Afstand mellem møllerne
Svendborg kommuneplan 2017-2029 indeholder følgende retningslinje om indbyrdes afstand mellem vindmøller:

 • Vindmøller skal i videst muligt omfang opstilles på en måde, der tager hensyn til landskabelige og æstetiske forhold, og skal normalt opstilles på en ret linje med en indbyrdes afstand på 3-4 gange rotordiameter.

Vindmøllerne opstilles med en kortere afstand end det kommuneplanen lægger op til. Afstanden mellem de tre vindmøller bliver 380 meter hvilket svarer til 2,88 og 2,79 gange rotordiameteren.

Retningslinjen fastsætter, at de normalt skal opsættes med en større afstand, men der skal også tages hensyn til de landskabelige og æstetiske forhold. Derfor er det vurderet, ud fra Miljøkonsekvensrapportens visualiseringer og landskabsvurderinger, at det på denne placering vil være i overensstemmelse med kommuneplanen at opsætte møllerne med en kortere indbyrdes afstand. Herudover vurderes det, at det ikke har en visuel betydning, at afstanden mellem vindmøllerne er mindre end foreskrevet. Tværtimod resulterer det i, at det samlede anlæg har en mindre udstrækning i landskabet.

I forbindelse med kommuneplantillægget og miljøvurderingen har der været afholdt en forudgående offentlig høring, hvor det har været muligt at komme med ideer og forslag til den kommende planlægning, samt miljøvurdering. Høringen har været afholdt i perioden fra den 11. april til den 12. maj 2019. I denne periode er der yderligere afholdt et borgermøde den 24. april 2019.

Indhold

Kommuneplantillæg nr. 2017.27 giver mulighed for opstilling af tre ens vindmøller med en totalhøjde på maksimum 149,9 meter, med en navhøjde mellem 82-84 meter og en rotordiameter mellem 130 - 136 meter.

Møllernes rotorhastighed varierer typisk fra 4 til 14 omdrejninger pr. minut, hvilket er væsentligt langsommere end rotoren på husstandsmøller og ældre, mindre vindmøller. Dermed fremstår møllerne med et mere roligt og harmonisk udseende. Herudover opstilles møllerne på en ret linje, med en afstand på ca. 380 meter.  Planlægningen skal sikre, at møllerne visuelt fremstår ensartede og opstilles på en ret linje, samt placeres hensigtsmæssigt i forhold til landskabet, kulturhistoriske interesser, naturområder, rekreative områder samt nabobebyggelser. Planlægningen også sikre, at møllerne placeres, så de udnytter området energimæssigt bedst muligt.

Kommuneplantillæg nr. 2017.27 udpeger et nyt område til vindmøller jf. planlovens § 11a stk. 1 nr. 5 med tilhørende retningslinjebestemmelser. Retningslinjebestemmelserne fastsætter, at der kan opstilles vindmøller med en totalhøjde på 149,9 meter, som til svare de vindmøller der produceres i dag. Herudover sikre bestemmelserne at, eksisterende møller ikke nødvendigvis skal saneres, hvis sammenspillet med de nye møller ikke vil have en væsentlig visuel påvirkning.

Kommuneplantillæg nr. 2017.27 udlægger rammeområde 10.00.T3.044 til vindmølleområde. Rammeområdet der udlægges i dette kommuneplantillæg, er i overensstemmelse med lokalplanens afgrænsning.

Forhold til anden planlægning

Energiplan Fyn

Området er udpeget som muligt område til store vindmøller i Energiplan Fyn. Derved følger kommuneplantillæg nr. 2017.27 anbefalingerne i Energiplan Fyn.

Kystnærhedszonen

Kommuneplantillæg nr. 2017.27 er placeret indenfor kystnærhedszonen, der omfatter arealer inden for en afstand af ca. 3 km fra kysten. I kystnærhedszonen kan der kun planlægges for arealer i landzone, hvis der er en særlig planlægningsmæssig eller funktionel begrundelse for kystnær placering, og der tages særlige landskabelige hensyn.

Generelt er vindressourcerne størst i kystnærhedszonen, hvilket også gælder for området ved Broholm set i forhold til områder på større afstand af kysten. Området er desuden relativt tyndt befolket med god afstand til byområder, og området er placeret tæt ved Landevejen, som udgør en af de overordnede gennemfartsveje i Svendborg Kommune. Det vurderes derfor at placeringen indenfor kystnærhedszonen vil være den bedste placering både funktionelt og planlægningsmæssigt. I Miljøkonsekvensrapporten og Miljørapporten er der vurderet yderligere på påvirkningen af landskabet og den kystnære placering, samt udarbejdet flere visualiseringer.

Natura2000 og Habitatbekendtgørelsen

Nærmeste habitatområde H102 ”Søer ved Tårup og Klintholm” der ligger ca. 5 km mod nordøst fra planområdet. Herudover ligger habitatområderne H100 ”Centrale Storebælt og Vresen” ca. 8 km fra planområdet. Nærmeste fuglebeskyttelsesområde nr. 73 ”Vresen og havet mellem Fyn og Langeland” ligger ca. 8 km øst for planområdet.

På grund af afstanden fra planområdet til Natura 2000 områderne vurderes ikke at planlægningen vil påvirke Natura 2000 områderne, hverken Habitatområder, fuglebeskyttelsesområder eller Ramsarområder.

Habitatbekendtgørelsen

Svendborg Kommune har kendskab til at der er registreret ni arter af flagermus i planområdet.
En meget lille del af flagermusene blev observeret på de åbne marker, hvor de nye møller planlægges placeret. Skovkanter og levende hegn fungerer generelt som ledelinjer i landskabet under flagermusenes jagt og kan således føre flagermusene hen til vindmøllerne.
Det kan øge sandsynligheden for, at flagermus tiltrækkes af insektforekomster omkring vindmøllerne og kolliderer med møllerne. De to sydligste møller er planlagt relativt tæt på læhegn, remise og skov. Forekomsten af flagermus ved den mellemste mølle var dog ret lille, men det kan ikke udelukkes, at den sydligste placering kan udgøre en risiko for flagermus.

Svendborg Kommune vil på baggrund af miljøkonsekvensrapporten og miljørapporten kræve, at der ved den sydligste mølle, gennemføres et vindmøllestop for flagermus ved den sydligste vindmølle, som stoppes ved lave vindhastigheder (under ca. 5-6 m/s i nacellehøjde) i perioden ca. 15. juli - 15. oktober. Afværgeforanstaltningen følges op med en overvågning over to år for at dokumentere behovet for vindmøllestoppet. Hvis dette ikke kan dokumenteres, kan møllestoppet fjernes igen, eller det kan justeres med hensyn til i hvilke perioder og ved hvilke vindretninger og temperaturer møllestoppet er relevant.

Øvrige

Kommuneplantillægget vurderes at være i overensstemmelse med anden overordnede planlægning samt de nationale interesser.

Forhold til kommuneplanens retningslinjer

Kommuneplantillæg nr. 2017.27 udlægger et nyt område, som vist på kortet nedenfor, til vindmøller i kommuneplanens retningslinjekort for vindmøller, jf Bekendtgørelse om planlægning for og tilladelse til opstilling af vindmøller samt planlovens § 11a stk. 1 nr. 5, med følgende retningslinje bestemmelser:

Retningslinjebestemmelserne lyder således:

 • Indenfor ramme 10.00.T3.044 kan der opstilles vindmøller med en totalhøjde på maksimum 149,9 meter, hvor vindmøllernes navhøjde og rotordiameter har et harmonisk forhold på mellem 1:1 og 1:1,8.

 • Vindmølleområdet omfattet af ramme nr. 10.00.T3.044 er undtaget fra retningslinje om sanering af eksisterende vindmøller, hvis det vurderes, at samspillet mellem møllerne ikke vil have en væsentlig visuel påvirkning.

Kommuneplanrammeområde 10.00.T3.044

Støj

Der udlægges en støjkonsekvenszone omkring vindmøllerne, som skal sikre, at der ikke bliver etableret støjfølsom anvendelse, som f.eks. boliger jf. planlovens § 15a, indenfor det støjbelastede område. Støjkonsekvenszonen fastlægges på baggrund af vindmøllernes beregnede støjbidrag - se kort:

Kort over støjudbredelsen udendørs ved vindhastighed på 6 m/s ved opstilling af Siemens Gamesa SG132.

Kort over støjudbredelsen udendørs ved vindhastighed på 8 m/s ved opstilling af Siemens Gamesa SG132.

Forhold til kommuneplanens rammer for lokalplanlægning

Ny ramme:

Kommuneplantillægget udlægger en ny ramme:  

10.00.T3.044, Vindmøller øst for Broholm

For rammen vil gælde følgende bestemmelser: 

 • Anvendelse: Tekniske anlæg – Vindmøller

 • Specifik anvendelse: 8111 Vindmølleanlæg

 • Zonestatus: Landzone

 • Maksimal bygningshøjde: 149,9 meter totalhøjde

Natura 2000 og Habitatbekendtgørelsen

Natura 2000
Nærmeste habitatområde H102 ”Søer ved Tårup og Klintholm” der ligger ca. 5 km mod nordøst fra planområdet. Herudover ligger habitatområderne H100 ”Centrale Storebælt og Vresen” ca. 8 km fra
planområdet. Nærmeste fuglebeskyttelsesområde nr. 73 ”Vresen og havet mellem Fyn og Langeland” ligger ca. 8 km øst for planområdet.

På grund af afstanden fra planområdet til Natura 2000 områderne vurderes planlægningen ikke, at påvirke Natura 2000 områderne, hverken Habitatområder, Fuglebeskyttelsesområder eller Ramsarområder.

Naturbeskyttelseslovens § 3

Indenfor planområdet er der ingen områder med beskyttet natur.

Habitatdirektivets bilag IV

Der er i forbindelse med Miljøkonsekvensrapporten, registreret ni arter af flagermus i planområdet.

En meget lille del af flagermusene blev observeret på de åbne marker, hvor de nye møller planlægges placeret. Skovkanter og levende hegn fungerer generelt som ledelinjer i landskabet under flagermusenes
jagt og kan således føre flagermusene hen til vindmøllerne.

Det kan øge sandsynligheden for, at flagermus tiltrækkes af insektforekomster omkring vindmøllerne og kolliderer med møllerne. De to sydligste møller er planlagt relativt tæt på læhegn, remise og skov.
Forekomsten af flagermus ved den mellemste mølle var dog ret lille, men det kan ikke udelukkes, at den sydligste placering kan udgøre en risiko for flagermus.

Svendborg Kommune vil på baggrund af miljøkonsekvensrapporten og miljørapporten kræve, at der ved den sydligste mølle, gennemføres et vindmøllestop for flagermus ved den sydligste vindmølle, som
stoppes ved lave vindhastigheder (under ca. 5-6 m/s i nacellehøjde) i perioden ca. 15. juli - 15. oktober.

Afværgeforanstaltningen følges op med en overvågning over to år for at dokumentere behovet for
vindmøllestoppet. Hvis dette ikke kan dokumenteres, kan møllestoppet fjernes igen, eller det kan justeres med hensyn til i hvilke perioder og ved hvilke vindretninger og temperaturer møllestoppet er
relevant.

Miljøvurdering

Forslag til kommuneplantillæg nr. 2017.27 er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 2, punkt 3j (anlæg til udnyttelse af vindkraft til energiproduktion, vindmøller bortset fra enkeltstående vindmøller i landzone med en totalhøjde på 25 meter. (Husstandsmøller)). Svendborg Kommune har vurderet, at planforslagene er omfattet af obligatorisk miljøvurderingspligt. jf. miljøvurderingslovens § 8 stk. 1.

Miljørapporten indeholdende miljøvurderingen af lokalplan 658 og kommuneplantillæg nr. 2017.27 ligger i et selvstændigt dokument.

Det ansøgte projekt er omfattet af miljøvurderingslovens afsnit III om miljøvurdering mv.af konkrete projekter. Bygherren har udarbejdet en miljøkonsekvensrapport for projektet. Rapporten ligger i et selvstændigt dokument.

Konklusion af miljøvurdering
 
Miljørapporten har vurderet planerne ud fra følgende miljøparametre:

 • Befolkning, herunder visuel påvirkning af nabobebyggelserne, lysafmærkning af hensyn til lufttrafikken og reflekser

 • Mennesker og Sundhed, herunder støj og skyggekast

 • Landskab og kulturarv, herunder kystnærhedszonen og kirker

 • Biodiversitet, herunder natura 2000 og bilag IV arter, påvirkning af flagermus

Det er vurderet at planlægningen vil have moderat påvirkning på to miljøparametre: Visuel påvirkning af nabobebyggelser og landskab. Dog vurderes påvirkningen ikke at medføre behov for afværgeforanstaltninger eller overvågning.

Det er vurderet at planlægningen vil have en væsentlig påvirkning på to miljøparametre: Skyggekast og Bilag IV-arter – Flagermus. Der er i forbindelse med miljørapporten opstillet afværgeforanstaltninger i form af vindmøllestop som sikre at nabobebyggelser ikke får mere skyggekast end 10 timer samt et vindmøllestop for flagermus ved sydligste vindmølle. Vindmøllestoppet for flagermusene følges op af en overvågning over to år for at dokumenterer behovet for vindmøllestop.

Rammer

Følgende nye rammeområder bliver udlagt i tillægget:

Kontakt

Svendborg Kommune
Ramsherred 5
5700 Svendborg
Telefon 62 23 30 00