Forord
Hovedstruktur
Rammer
Hvilke planer gælder for mig?
Tillæg
PLANPORTAL

Offentligt område ved Klosterplads og Frederiksgade

Status Vedtaget
Plannavn Offentligt område ved Klosterplads og Frederiksgade
Dato for offentliggørelse af forslag 19. september 2019
Høring start 19. september 2019
Høring slut 14. november 2019
Dato for vedtagelse 17. december 2019
Dato for ikrafttræden 19. december 2019
PDF pdf offentligt_omraade_ved_klosterplads_og_frederiksgade.pdf (597 KB)

Baggrund og formål

Kommuneplantillægget er en ændring til Kommuneplan 2017-2029.

Tillægget er udarbejdet for at give mulighed for at realisere et af omdannelsesprojekterne i områdefornyelsen Liv i Min By.

Omdannelsen af Klosterplads og Frederiksgade er et byrumsprojekt, der skal øge Svendborg bymidtes attraktion som dynamisk kultur- og handelscenter ved at binde by og havn bedre sammen. Målet er at gøre det lettere at færdes på tværs af byen og at skabe rekreative byrum og muligheder for ophold. Dette skal være med til at styrke bylivet og trivsel i området omkring stationen, samtidig med, at de trafikale behov tilgodeses.

Kommuneplantillægget omfatter et området i den centrale del af Svendborg bymidte ved Klosterplads, Klosterstræde, en lille del af Toldbodvej og Jernbanegade, samt Frederiksgade. 

Kommuneplantillægget har til formål at udlægge området til offentlige formål i form af byrum. Dermed skabes der mulighed for at omdanne af Klosterplads og Frederiksgade fra trafikrum til byrum.

Realiseringen af projektet kræver en planproces med tillæg til kommuneplanen indeholdt forudgående høring, samt en lokalplan.

Kommuneplantillægget er udarbejdet for at danne plangrundlag for Lokalplan 649 - Omdannelse af Klosterplads og Frederiksgade. 

Kommuneplantillæggets afgrænsning. Rammeområde 01.01.O5.039.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indhold

Kommuneplantillægget skal muliggøre en omdannelse af Klosterplads og Frederiksgade fra trafikrum til byrum. Kommuneplantillægget omfatter alene vej- og gågadearealer.

Projektforslag

Projektet for omdannelse af Klosterplads og Frederiksgade tager udgangspunkt i et projekt, der har til formål at forbinde by og havn ved at styrke byrummenes karakter og sammenhænge. Projektet indeholder blandt andet følgende principper:

  • Indsnævring af vejprofilet på Klosterplads
  • Ensretning af Frederiksgade
  • Et større trappeanlæg ved Klosterplads
  • Sammenhængende belægning der prioriterer gående og cyklende i trafikken
  • Reduktion af antallet af korttids p-pladser, primært på Klosterplads
  • Prioritering af forbindelse på tværs af Klosterplads for at skabe sammenhæng mellem Frederiksgade/Klosterstræde
  • En grønnere profil med vægt på flere træer
  • Pladsdannelse i den østlige ende af Frederiksgade

Planproces

Der har været afholdt forudgående høring på kommuneplantillægget i perioden 4. marts til 1. april 2019. Der kom fem høringssvar i perioden. Høringssvarene har ikke givet anledning til ændring i principperne for planlægningen.

 

Forhold til anden planlægning

Nationale interesser
Kommuneplantillægget vurderes ikke at at være i strid med nationale interesser i kommuneplanlægningen. 

Der knyttes følgende kommentarer til udvalgte nationale interesseområder:

Produktionsvirksomheder 
Dele af området er i dag udlagt til blandet bolig- og erhvervsområde, som har samme støjkrav som den fremtidige anvendelse til offentlige formål i form af byrum. De enkelte virksomheder er dermed allerede forpligtet til at overholde støjgrænserne i området. Områdets fremtidige anvendelse vurderes ikke at medføre skærpede støjkrav overfor virksomhederne i området. 

Detailhandel 
Kommuneplantillægget ændrer ikke på kommuneplanens detailhandelsstruktur.  

Området ligger indenfor detailhandelens bymidteafgrænsning. Der kan ikke opføres byggeri til detailhandel indenfor lokalplanens område.

Grundvand 
Den nordlige del af Toldbodvej ligger indenfor et område udpeget med drikkevandsinteresser. Da der ikke ændres på den eksisterende anvendelse i den del af området, er lokalplanen ikke i strid med grundvandsbeskyttelsen.

Planområdet ligger ikke indenfor boringsnære beskyttelsesområder (BNBO).

Klimatilpasning

En del af Frederiksgade er udpeget som fokusområde ved havvandsstigninger og fokusområde ved manglende kloakkapacitet i forbindelse med skybrudshændelser/ekstremregn.

I retningslinjerne for klimatilpasning i Kommuneplan 2017-2029 er anført, at ved ændring af eksisterende områder skal brug af overfladevand som synligt rekreativt element fremmes mest muligt, eksempelvis ved åbning af eksisterende regnvandsledninger eller etablering af rekreative anlæg, der kan bruges som regnvandsbassiner ved kraftig nedbør.

Eksisterende kloakledning i Frederiksgade har kapacitet til håndtering af gaden som skybrudsvej.

Kystnær del af byzonen
Området for kommuneplantillægget ligger i den kystnære del af byzonen. Området udlægges til offentlige formål i form af byrum.

Der gives ikke mulighed for opførelse af nybyggeri, alene et trappeanlæg, som er en omdannelse af eksisterende mursætning med trappe ved Klosterplads. Dermed er der ikke tale om et element, der kan ses fra kysten, og det vurderes derfor, at der ikke kræves en planmæssig begrundelse og visualisering.

Kulturarv
Kommuneplantillægget berører to kulturmiljøer. Det drejer sig om: 

Middelalderbyen
Færgehavn på Havnepladsen 

Kommuneplantillægget er i overensstemmelse med kommuneplanens retningslinjer og ændrer ikke på disse. 

Forhold til kommuneplanens retningslinjer

Kommuneplantillægget understøtter kommunens overordnede planer omkring Svendborg Bymidte, hvor Svendborg skal forstærke rollen som hovedby for hele Sydfyn. Et fortsat fokus på bymidten og sammenhængen mellem by og havn er en katalysator for denne udvikling.

Målet for bymidten er blandt andet, at der skabes visuel og funktionel sammenhæng mellem Svendborg bymidte og havn og oplevelsen af ankomsten til bymidten forbedres.

Kommuneplantillægget er i overensstemmelse med kommuneplanens retningslinjer.

Forhold til kommuneplanens rammer for lokalplanlægning

Gældende kommuneplanrammer

For de gældende kommuneplanrammer 01.01.C4.136 og 01.01.C4.785 ændres der ikke på rammebestemmelserne, men alene på de geografiske afgrænsninger. Begge rammer indskrænkes.

Del af området ligger i dag som vejareal og er ikke omfattet af en ramme.

Ny kommuneplanramme

Det nye rammeområde 01.01.O5.039 får følgende bestemmelser for lokalplanlægning:

Anvendelse: Offentlige formål i form af byrum. 

Særlige bestemmelser: Området udlægges til offentlige formål i form af byrum, såsom torve, pladser, parkering, veje, promenade, og andet som er beregnet til gående, stående eller siddende ophold.

Rammeområdet er opdelt i to geografiske områder.

Natura 2000 og Habitatbekendtgørelsen

Nærmeste Natura 2000-område ligger omkring 6 km fra planområdet – nr. 242, Thurø Rev. Grundet afstanden og den planlagte anvendelse vurderes det, at kommuneplantillægget ikke vil påvirke Natura 2000-området.

Habitatbekendtgørelsen §6 
Svendborg Kommune har ikke kendskab til forekomster af bilag IV-arter eller egnede levesteder for bilag IV-arter indenfor planområdet. Det vurderes derfor, at kommuneplantillægget ikke påvirker arter opført på habitatdirektivets bilag IV.

Fredede- og naturbeskyttede områder 
Der er ikke registreret fredede eller naturbeskyttede § 3 områder indenfor planområdet. 

Miljøvurdering

I henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (LBK nr. 1225 af 25/10/2018), skal Svendborg Kommune enten gennemføre en miljøvurdering efter § 8, stk. 1, eller foretage en vurdering efter § 8, stk. 2, af, om planen kan få eller kan forventes at få væsentlig indvirkning på miljøet.

Svendborg Kommune har i henhold til § 8, stk. 2, jævnfør LOV nr 425 af 25/10/2018, gennemført en miljøscreening, idet planen omhandler fysisk planlægning, fastsætter arealanvendelsen af et mindre område på lokalt plan og ikke påvirker et internationalt naturbeskyttelsesområde væsentligt.

Konklusionen på miljøscreeningen er, at planen ikke har en sandsynlig væsentlig indvirkning på miljøet i forhold til de kriterier, som fremgår af lovens bilag 3 samt i forhold til lovens brede miljøbegreb, jævnfør LOV nr 425 af 25/10/2018.

Screeningen viser, at plangrundlaget ikke medfører væsentlige indvirkninger på de listede miljøparametre. 

Områdets anvendelse til offentlige formål i form af byrum vurderes ikke at have en væsentlig indvirkning på miljøet.

 

 

 

Rammer

Følgende rammeområder bliver aflyst ved tillæggets endelige vedtagelse:


Følgende nye rammeområder bliver udlagt i tillægget:

Kontakt

Svendborg Kommune
Ramsherred 5
5700 Svendborg
Telefon 62 23 30 00