Forord
Hovedstruktur
Rammer
Hvilke planer gælder for mig?
Tillæg
PLANPORTAL

Landsbyområde Lundby

Status Vedtaget
Plannavn Landsbyområde Lundby
Dato for offentliggørelse af forslag 20. september 2018
Høring start 20. september 2018
Høring slut 16. november 2018
Dato for vedtagelse 19. november 2018
Dato for ikrafttræden 19. november 2018
PDF pdf landsbyomraade_lundby.pdf (2047 KB)

Baggrund og formål

Kommuneplantillæget er udarbejdet for at realisere frastykning og salg af den tidligere Sundet Lundby Børnehave på Lundbyvej 43b i Lundby på Tåsinge.

Formålet er at frastykke den tidligere børnehave fra Lundbys skoles matrikel, så den kan anvendes til boligformål.

Kommuneplantillæg 2017.12 ændrer anvendelsen fra offentlig formål til boligformål og inddrager bygningen som en del af kommuneplanramme 12.02.L1.265 for Landsbyområdet Lundby.

Salget indgår i arealeffektiveringen hos Svendborg Kommunes ejendomscenter, Center for Ejendomme og Teknisk Service (CETS).   

 

 

 

 

Indhold

Ejendommen vil indgå som en del af kommuneplanramme 12.02.L1.265 - Landsbyområde Lundby.

Området indenfor 12.02.L1.265 må anvendes til blandet bolig- og erhvervsformål i form af landsbyområde.

 

Forhold til anden planlægning

Landsplanlægning

Kommuneplantillægget overholder landsplanlægningen, og der vil derfor ikke være yderligere vurderinger i forhold til landsplanlægningen.

Kystnærhedszone

Kommuneplantillægget omfatter et område, som ligger i den kystnære del af landzone.

Det er Svendborg Kommunes vurdering, at kommuneplantillægget ikke vil medføre en øget eller ændret påvirkning af kystlandskabet. Området indgår allerede på nuværende tidspunkt i kommuneplanens rammer, hertil kommer at området er bebygget, ligger bag Lundby Skole og indgår som en naturlig del af landsbyens bebyggede miljø. Den eksisterende bebyggelse afviger ikke væsentlig i højde eller volumen fra områdets øvrige bebyggelse. Med kommuneplantillægget reduceres desuden den fremtidig bygningshøjde, etageantal og bebyggelsesprocent.

Den ændrede anvendelse har alene en funktionel karakter. 

Regn- og Spildevandsplan

I overensstemmelse med Svendborg Kommunes Spildevandsplan skal der, i det omfang at befæstelsesgraden indenfor den enkelte ejendom overstiger 25%, etableres forsinkelsesbassin eller lignende foranstaltninger til regulering af overfladevand inden for egen grund.

Området er separatkloakeret, og overfladevand må ikke ledes i kloak.

 

 

Forhold til kommuneplanens retningslinjer

Kommuneplantillægget er i overensstemmelse med kommuneplanens retningslinjer og ændrer ikke på disse.

Forhold til kommuneplanens rammer for lokalplanlægning

Området overgår fra kommuneplanramme 12.02.O2.207 - Offentlig område Lundby Skole til 12.02.L1.265 - Landsbyområde Lundby

Der ændres ikke på indholdet af rammebestemmelserne for 12.02.L1.265.

For landsbyområdet gælder:

Områdets anvendelse: Blandet bolig- og erhvervsformål i form af landsbyområde

Bebyggelsesprocent: 25%

Max. antal etager: 1½ etage

Max. bygningshøjde: 8,5 m

Butikker max areal: 400 m2

Butik max dagligvarer: 200 m2

Butik max udvalgsvarer: 200 m2

  

Natura 2000 og Habitatbekendtgørelsen

Området ligger over 1 km vest fra Natura 2000-område og EF Fuglebeskyttelsesområde. Grundet afstanden og den planlagte anvendelse vurderes det ikke, at planen vil påvirke beskyttelsesområderne.

Kommunen må ikke vedtage en plan, der kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyre- og plantearter, der fremgår af habitatdirektivets bilag IV.

Habitatbekendtgørelsen indeholder i § 11 et krav om, at alle planer og projekter skal vurderes i forhold til deres virkning på bilag IV-arter.

Svendborg Kommune har ikke kendskab til, at der er forekomster af arter opført på habitatdirektivets bilag IV (bilag IV-arter) i området. Kommuneplantillægget giver ikke anledning til påvirkning af egnede levesteder for bilag IV arter.

Miljøvurdering

Kommuneplantillæget er screenet i henhold til Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), LBK nr. 448 af 10. maj 2017. 

Svendborg Kommune har i screeningen vurderet, at kommuneplantillægget ikke medfører nogen væsentlig påvirkning på det omkringliggende miljø, fordi tillæggets indvirkning på miljøet hverken hver for sig eller samlet vurderes som væsentlige.

Afgørelsen om ikke at udarbejde en miljøvurdering offentliggøres sammen med kommuneplantillægget. Afgørelsen kan påklages 4 uger efter offentliggørelsen.

Rammer

Følgende rammeområder bliver aflyst ved tillæggets endelige vedtagelse:


Følgende nye rammeområder bliver udlagt i tillægget:

Kontakt

Svendborg Kommune
Ramsherred 5
5700 Svendborg
Telefon 62 23 30 00