Forord
Hovedstruktur
Rammer
Hvilke planer gælder for mig?
Tillæg
PLANPORTAL

Blandet bolig- og erhvervsområde Ørkildsgade

Status Vedtaget
Plannavn Blandet bolig- og erhvervsområde Ørkildsgade
Dato for offentliggørelse af forslag 6. september 2018
Høring start 6. september 2018
Høring slut 4. oktober 2018
Dato for vedtagelse 29. januar 2019
Dato for ikrafttræden 7. februar 2019
PDF pdf blandet_bolig-_og_erhvervsomraade_oerkildsgade.pdf (726 KB)

Baggrund og formål

Området kommuneplantillægget omfatter er beliggende centralt i Svendborg by mellem Lerchesvej, Ørkildsgade og Nyborgvej. Tillægget har til formål at overføre et område fra én kommuneplanramme til en anden og samtidig ændre den maksimale bygningshøjde for hele området.

Kommuneplantillægget er udarbejdet for at danne plangrundlag for lokalplan 584, for et centerområde ved Lerchesvej.

En del af det nye rammeområde er i dag omfattet af eksisterende kommuneplanramme 01.01.C3.258, som giver mulighed for blandet bolig og erhverv. Men da der ønskes en øget bygningshøjde og bebyggelsesprocent i en del af kommuneplanrammens område, udarbejdes nærværende kommuneplantillæg.

Området overføres til at blive en del af kommuneplanramme 01.01.C4.278, som ligeledes giver mulighed for blandet bolig- og erhverv dog med den ændrede bygningshøjde, bebyggelsesprocent og etageantal som er formålet med nærværende kommuneplantillæg.

 Eksisterende kommuneplanrammer

Det vurderes at et kommuneplantillæg med ovenstående ændringer af rammen ikke er en væsentlig ændring af rammen og derfor ikke kræver foroffentlighed i henhold til planloven.

Indhold

Kommuneplantillægget indeholder to kommuneplanrammer.

Den ene kommuneplanramme har samme indhold som den gældende ramme 01.01.C3.258 hvis indhold overføres kun med en reducering af rammens geografiske afgrænsning.

Området indenfor 01.01.C3.258 må anvendes til blandet bolig- og erhvervsformål. Maksimale antal etager er 2½ og maksimal bygningshøjde er 11,5m. Bebyggelsesprocent max. 75.

For kommuneplanramme 01.01.C4.278 gælder det, at rammens geografiske afgrænsning øges samtidig med den maksimale bygningshøjde og antal etager sænkes.

Området indenfor 01.01.C4.278 må anvendes til blandet bolig- og erhvervsformål. Med nærværende kommuneplantillæg sænkes det maksimale antal etager til 3 og den maksimale bygningshøjde til 12m. Bebyggelsesprocent forbliver max. 110.

Rød skravering markerer det område der overføres fra ramme 01.01.C3.258 til ramme 01.01.C4.278

 

Forhold til anden planlægning

Gul markering viser området  der overføres til ny ramme ift. kystnærhedszoneKystnærhedszone

Området ligger, ligesom en stor del af Svendborg by, indenfor kystnærhedszonen. I lokalplanen skal der redegøres for det kommende byggeris visuelle påvirkning af omgivelserne.

 

Forhold til kommuneplanens retningslinjer

Kommuneplantillægget er i overensstemmelse med kommuneplanens retningslinjer og ændrer ikke på kommuneplanens retningslinjer.

Forhold til kommuneplanens rammer for lokalplanlægning

 

Der ændres ikke på rammebestemmelserne for 01.01.C3.258. For området vil fortsat være gældende:

Områdets anvendelse: Blandet bolig og erhverv

Bebyggelsesprocent: 75

Max antal etager: 2½ etager

Max bygningshøjde: 11,5m

Særlige bestemmelser: Detailhandel tillades kun indenfor bymidteafgrænsningen.

 Bymidteafgrænsning for detailhandel. Lokalplanområdet er markeret med rødt.

Bestemmelserne for ramme 01.01.C4.278 ændres idet den maksimale bygningshøjde og det maksimale antal etager sænkes. Rammeområdet vil derved få følgende bestemmelser for lokalplanlægning:

Områdets anvendelse: Blandet bolig og erhverv

Bebyggelsesprocent: 110

Max antal etager: 3 etager

Max bygningshøjde: 12m

Særlige bestemmelser: Bebyggelsen skal fortrinsvis placeres langs Lerchesvej, Nyborgvej og Ørkildsgade.

Natura 2000 og Habitatbekendtgørelsen

Habitatbekendtgørelsen §6
Kommunen må ikke vedtage en plan, der kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyre- og plantearter, der fremgår af habitatdirektivets bilag IV.

Habitatbekendtgørelsen indeholder i § 11 et krav om, at alle planer og projekter skal vurderes i forhold til deres virkning på bilag IV-arter.

Kommunen har ikke kendskab til, at der er forekomster af arter opført på habitatdirektivets bilag IV (bilag IV-arter) i planområdet. Kommuneplantillægget giver ikke anledning til påvirkning af egnede levesteder for bilag IV arter.

Det vurderes derfor, at kommuneplantillægget ikke påvirker arter opført på habitatdirektivets bilag IV.

 

Fredede- og naturbeskyttede områder
I følge § 3 i naturbeskyttelsesloven må der ikke foretages ændring af tilstanden af beskyttede naturtyper.

Indenfor selve området er der ikke arealer med beskyttet natur.

Miljøvurdering

I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (LBK nr 448 af 10/05/2017), skal Svendborg Kommune enten gennemføre en miljøvurdering efter § 8, stk. 1, eller foretage en vurdering efter § 8, stk. 2, af, om planen kan få eller kan forventes at få væsentlig indvirkning på miljøet.

Svendborg Kommune har gennemført en miljøscreening af planen i henhold til § 8, stk. 2, da planen omhandler fysisk planlægning og fastsætter arealanvendelsen af et mindre område på lokalt plan.

I forbindelse med gennemførelsen af miljøscreeningen, har kommunen truffet en afgørelse om, at planen ikke er omfattet af kravet om miljøvurdering, da planen ikke vil få en væsentlig indvirkning på miljøet. Afgørelsen er truffet på baggrund af lovens bilag 3, der omhandler kriterier for bestemmelse af den sandsynlige betydning af indvirkning på miljøet.

Afgørelsen bekendtgøres offentligt inden den endelige godkendelse af planen.

Rammer

Følgende rammeområder bliver aflyst ved tillæggets endelige vedtagelse:


Følgende nye rammeområder bliver udlagt i tillægget:

Kontakt

Svendborg Kommune
Ramsherred 5
5700 Svendborg
Telefon 62 23 30 00