Forord
Hovedstruktur
Rammer
Hvilke planer gælder for mig?
Tillæg
PLANPORTAL

Skarø

Status Vedtaget
Plannavn Skarø
Dato for offentliggørelse af forslag 29. marts 2019
Høring start 29. marts 2019
Høring slut 29. maj 2019
Dato for vedtagelse 17. september 2019
Dato for ikrafttræden 26. september 2019
PDF pdf skaroe.pdf (373 KB)

Baggrund og formål

Kommuneplantillæg 2017.08 udlægger fem nye kommuneplanrammer for Skarø i Svendborg Kommune. 

Kommuneplantillæg 2017.08 er udarbejdet sideløbende med lokalplan 633, og har til formål at udlægge nye kommuneplanrammer til brug for lokalplanlægningen.  

Kommuneplantillæg og lokalplan er udarbejdet for at skabe bedre muligheder for øget bosætning og turismeerhverv på Skarø.

Der udlægges nye rekreative områder til ferieområder i form af hytter og til campingplads. Der udlægges et område til boligformål, samt til teknisk anlæg til opførelse af en antennemast, for at styrke mobil - og internetdækningen på Skarø og det omkringliggende øhav. Derudover udlægges et område til blandet bolig - og erhverv, der skal give mulighed for en tilbygning til kulturfunktioner. 

Indhold

Kommuneplantillægget er udarbejdet for at danne plangrundlag for lokalplan 633. 

Der er for områderne ingen eksisterende kommuneplanrammer eller lokalplaner.  

Kommuneplantillæg 2017.08 omfatter fem kommuneplanrammer, med følgende anvendelse: 


Rammebestemmelser for 13.02.R6.024
Anvendelse generelt: Rekreativt område
Fremtidig zonestatus: Landzone
Zonestatus: Landzone
Plandistrikt: Småøerne
Områdets anvendelse: Rekreative formål i form af ferieområde
med feriehytter og tilhørende konference - og spafaciliteter 

Rammebestemmelser for 13.02.B.025
Anvendelse generelt: Boligområde
Fremtidig zonestatus: Landzone
Zonestatus: Landzone
Plandistrikt: Småøerne
Bebyggelsesprocent: 15%                                                                                                               Max. antal etager: 1 ½
Max. bygningshøjde: 8 m
Områdets anvendelse: Boligformål i form af fritliggende énbolighuse.

Rammebestemmelser for 13.02.T2.026
Anvendelse generelt: Teknisk anlæg
Fremtidig zonestatus: Landzone
Zonestatus: Landzone
Plandistrikt: Småøerne
Områdets anvendelse: Antennemast til mobil og trådløs service.

Rammebestemmelser for 13.02.C1.027
Anvendelse generelt: Blandet bolig - og erhvervsformål
Fremtidig zonestatus: Landzone
Zonestatus: Landzone
Plandistrikt: Småøerne
Bebyggelsesprocent: 30%
Max. antal etager: 1 ½
Max. bygningshøjde: 8 m
Områdets anvendelse: Kulturfunktion i form af café, galleri eller lignende

Rammebestemmelser for 13.02.R7.037
Anvendelse generelt: Rekreative formål
Fremtidig zonestatus: Landzone
Zonestatus: Landzone
Plandistrikt: Småøerne
Områdets anvendelse: Rekreativt formål i form af campingplads med tilhørende café, fællesfaciliteter og servicefunktioner.

 

Forhold til anden planlægning

Landsplanlægning 

I forbindelse med planlægning i landzone og kystnærhedszone, skal der tages særligt hensyn til udviklingsmulighederne på de danske småøer. 

Hele Skarø er omfattet af kystnærhedszone og en placering uden for kystnærhdszonen er derfor ikke mulig. Den planlægningsmæssige begrundelse knytter sig til arealudlæggenes sammenhæng til den eksisterende landsbystruktur, under størst mulig hensyn til landskab og natur. 

Kommuneplantillægget overholder landsplanlægningen, og sikre udvikling og opretholdelse af lokalsamfundet på Skarø. 

Spildevandsplanlægning

I overensstemmelse med Spildevandsplanen for regn- og spildevand, ud­arbejdes og vedtages sideløbende et spildevandstillæg, inden vedta­gelsen af nærværende lokalplan. Der skal spildevandsplanlægges for rammeområde 13.02.R6.024 og 13.02.B.025. De øvrige områder er optaget i spildevandsplanen. Regnvand skal håndteres på egen grund, og må ikke ledes til kloak. Det kan f.eks. gøres ved hjælp af faskiner eller andre LAR-løsninger (Lokal Afledning af Regnvand).

Kystnærhedszone 

Hele Skarø er omfattet af kystnærhedszonen, og en placering uden for kystnærhedszonen, er derfor ikke mulig.  I retningslinjerne for Kommuneplan 2017-2029 ligges der særligt vægt på, at der tages hensyn til udviklingsmulighederne på de små øer, i forhold til planlægning i kystnærhedszonen. Projekterne tilpasses sådan, at de tager særligt hensyn til det landskabelige og den visuelle påvirkning i forhold til kystforlandet. Dette sikres ved at lokalplanområderne placeres i tilknytning til den eksisterende landsbystruktur og i bebyggelsens ydre fremtoning.
Antennemaster må opstilles i kystnærhedszonen, hvis der er et dokumenteret behov. Alternative placeringer er undersøgt, og der ses ikke at være andre brugbare strukturer i nærområdet, hvorfra der vil kunne opnås en rimelig dækningsgrad.

Strandbeskyttelse 

Dele af rammeområde 13.02.R7.037 er placeret indenfor strandbeskyttelse. Området omfattet af strandbeskyttelsen friholdes for bebyggelse, skilte og udendørsbelysning. Kystdirektoratet er indstillet på at meddele dispensation til camping med telt indenfor området, såfremt at der ikke placeres faste konstruktioner indenfor strandbeskyttelsen.

Produktionserhverv

Der er to produktionsvirksomheder på Skarø, der er registreret som mindre virksomheder uden miljøgodkendelse. Begge virksomheder er placeret centralt i den eksisterende landsbybebyggelse.
Lokalplanen vil ikke begrænse virksomhedernes drift eller produktion.

 

Forhold til kommuneplanens retningslinjer

Kommuneplantillægget er i overensstemmelse med kommuneplanens retningslinjer og ændrer ikke på disse.

Forhold til kommuneplanens rammer for lokalplanlægning

Kommuneplantillægget følger kommuneplanens generelle rammer for lokalplanlægningen.

Der er i visse tilfælde sket en tilpasning af rammebestemmelserne, for at sikre en tilpasning til de stedsspecifikke forhold. Det kommer b.la. til udtryk i rammeområde 13.02.B.025, hvor bebyggelsesprocenten er tilpasset fra 30 til 15%, for at sikre en tilpasning til naturen, landskabet og det øvrige landsbymiljø. 

Natura 2000 og Habitatbekendtgørelsen

Habitatbekendtgørelsen fastsætter krav om foreløbig vurdering af planer og projekter. Den foreløbige vurdering udføres for at vurdere, om en plan eller projekt kan have en væsentlig påvirkning på et Natura
2000-område. Formålet med den foreløbige vurdering er at tage stilling til, om planen eller projektet har en karakter, så en nærmere konsekvensvurdering er påkrævet.

Det er Svendborg Kommunes samlede vurdering at lokalplanen ikke vil påvirke arter eller naturtyper på udpegningsgrundlaget for Natura 2000 området Sydfynske Øhav. Lokalplanen vil derfor ikke påvirke
Natura 2000 væsentligt. Der er ikke krav om at udarbejde en Natura 2000 konsekvensvurdering, da det på baggrund af kommunens væsentlighedsvurdering kan afvises at Natura 2000 området påvirkes.

Der er ikke naturtyper fra udpegningsgrundlaget for Habitatområdet Sydfynske Øhav indenfor lokalplanområderne, og der er ikke egnede levesteder for arter fra udpegningsgrundlaget for Fuglebeskyttelsesområdet eller Habitatområdet, der påvirkes af lokalplanens bestemmelser.

Det vurderes at lokalplanen ikke vil påvirke egnede levesteder for Bilag IV-arter. Det er derfor Svendborg Kommunes vurdering at lokalplanen ikke vil betyde negativ påvirkning af Bilag IV-arter.

Miljøvurdering

Kommuneplantillæg 2017.08 og lokalplan 633 er screenet i henhold til Lov om miljø af planer og programmer samt af konkrete projekter (VVM) (Lovbekendtgørelse nr. 1225 af 25.oktober 2018).
På baggrund af screeningen har Svendborg Kommune truffet afgørelse om, at kommuneplantillægget og lokalplanen ikke er omfattet af kravet om miljøvurdering, idet planlægningen fastlægger anvendelsen af mindre områder på lokalt plan, ikke påvirker internationale naturbeskyttelsesområder væsentligt og ikke vurderes at medføre en væsentlig indvirkning på miljøet.

Svendborg Kommune har gennemført en miljøscreening i henhold til § 8, stk. 2, da kommuneplantillæg 2017.08 og lokalplan 633 omhandler fysisk planlægning og fastsætter arealanvendelsen af mindre områder på lokalt plan.


I forbindelse med gennemførelsen af miljøscreeningen, har kommunen truffet en afgørelse om, at planerne ikke er omfattet af kravet om miljøvurdering, da planlægningen ikke vil få en væsentlig indvirkning på miljøet. Afgørelsen er truffet på baggrund af lovens bilag 3, der omhandler kriterier for bestemmelse af den sandsynlige betydning af indvirkning på miljøet.

Afgørelsen bekendtgøres offentligt inden den endelige vedtagelse af kommuneplantillæg 2017.08 og lokalplan 633. 

Rammer

Følgende nye rammeområder bliver udlagt i tillægget:

Kontakt

Svendborg Kommune
Ramsherred 5
5700 Svendborg
Telefon 62 23 30 00