Forord
Hovedstruktur
Rammer
Hvilke planer gælder for mig?
Tillæg
PLANPORTAL

Offentligt område idræts- og skolehal Haahrs Skole og offentlig parkeringsplads

Status Vedtaget
Plannavn Offentligt område idræts- og skolehal Haahrs Skole og offentlig parkeringsplads
Dato for offentliggørelse af forslag 2. juli 2018
Høring start 2. juli 2018
Høring slut 27. august 2018
Dato for vedtagelse 30. oktober 2018
Dato for ikrafttræden 5. november 2018
PDF pdf offentligt_omraade_idraets-_og_skolehal_haahrs_skole.pdf (539 KB)

Baggrund og formål

Kommuneplantillægget omfatter et område, der ligger i Svendborg bymidte ved Dronningemaen. Tillægget har til formål at udlægge en ny kommuneplanramme til offentlige formål.

 
Den nye ramme, som udlægges med tillægget er vist på kortet.

Kommuneplantillægget er udarbejdet for at danne plangrundlag for lokalplan 622, for et område til offentlige formål ved Dronningemaen. Lokalplanen skal give mulighed for opførelse af en ny idræts- og skolehal med undervisningslokaler og en parkeringsplads.

Der er for området en eksisterende kommuneplanramme 01.01.R4.550, rekreativt område med badmintonhal og sportsplads. Da der ønskes opført en ny hal, der også indeholder undervisningsfaciliteter, udarbejdes nærværende kommuneplantillæg.

Kommuneplantillægget omfatter den del af eksisterende ramme 01.01.R4.550, der i dag er omfattet af badmintonhal og parkering.

Området udlægges som nyt rammeområde 01.01.O2.023 offentligt område idræts- og skolehal Haahrs Skole og offentlig parkeringsplads.

 
Eksisterende kommuneplanramme 01.01.R4.550, som reduceres.


Ny ramme 01.01.O2.023

En mindre del af kommuneplanramme 01.01.R4.550 (vist med rød afgrænsning på nedenstående kortbilag) er tidligere blevet tillagt matrikulært til den tilgrænsende ejendom Haahrs Skole, rammeområde 01.01.O2.100. Denne del af 01.01.R4.550 vil med nærværende tillæg blive tillagt kommuneplanramme 01.01.O2.100. 


Del af rammeområde 01.01.R4.550 (vist med rødt), der tillægges rammeområde 01.01.O2.100 

 

Indhold

Eksisterende kommuneplanramme 01.01.R4.550 overføres med en ændring af rammens geografiske afgrænsning og får samtidig nyt rammenavn: Et rekreativt område sportsplads.

Kommuneplanramme 01.01.R4.550 som er reduceret.

Området indenfor 01.01.R4.550 må anvendes til rekreative formål i form af idrætsanlæg.

Den nye ramme 01.01.O2.023 udlægges til offentlige formål i form af idræts- og skolehal med undervisningslokaler samt offentlig parkeringsplads.

Bebyggelsesprocent: 145

Max. antal etager: 3

Max. bygningshøjde: 12 m


Ny ramme 01.01.O2.23

Forhold til anden planlægning

Landsplanlægning

Kommuneplantillægget overholder landsplanlægningen, og der vil derfor ikke være yderligere vurderinger i forhold til landsplanlægningen.

Regn- og Spildevandsplan

I overensstemmelse med Svendborg Kommunes Spildevandsplan skal der, i det omfang at befæstelsesgraden indenfor den enkelte ejendom overstiger 35%, etableres forsinkelsesbassin eller lignende foranstaltninger til regulering af overfladevand inden for egen grund, inden der sker udledning til det fælles ledningssystem.

Forhold til kommuneplanens retningslinjer

Kommuneplantillægget er i overensstemmelse med kommuneplanens retningslinjer og ændrer ikke på disse.

Forhold til kommuneplanens rammer for lokalplanlægning

Der ændres ikke på indholdet af rammebestemmelse for 01.01.R4.550. For området vil fortsat være gældende: Rekreative formål i form af sportsplads.

Det nye rammeområde 01.01.O2.023 får følgende bestemmelser for lokalplanlægning:

Områdets anvendelse: Område til offentlige formål i form af idræts- og skolehal med undervisningslokaler samt offentlig parkering.

Bebyggelsesprocent: 145

Max. antal etager: 3

Max. bygningshøjde: 12 m

 

Natura 2000 og Habitatbekendtgørelsen

Natura 2000

Planområdet ligger ca. 10 km nord for Natura 2000-område. Grundet afstanden og den planlagte anvendelse vurderes det, at planen ikke vil påvirke Natura 2000-området.

Habitatbekendtgørelsen §6

Kommunen må ikke vedtage en plan, der kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyre- og plantearter, der fremgår af habitatdirektivets bilag IV.

Habitatbekendtgørelsen indeholder i § 11 et krav om, at alle planer og projekter skal vurderes i forhold til deres virkning på bilag IV-arter.

Kommunen har ikke kendskab til, at der er forekomster af arter opført på habitatdirektivets bilag IV (bilag IV-arter) i lokalplanområdet. Lokalplanen giver ikke anledning til påvirkning af egnede levesteder for bilag IV arter.

Lokalplanen vurderes derfor ikke at påvirke arter opført på habitatdirektivets bilag IV.

Miljøvurdering

Lokalplanen er screenet i henhold til Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), LBK nr. 448 af 10. maj 2017. 

Svendborg Kommune har i screeningen vurderet, at lokalplanen ikke medfører nogen væsentlig påvirkning på det omkringliggende miljø, fordi lokalplanens indvirkninger på miljøet hverken hver for sig eller samlet vurderes som væsentlige. Vurderingen bygger blandt andet på, at området fortsat skal anvendes til offentlig parkering samt til idrætshal. Den udvidede funktion af hallen til også anvendelse som skolehal vurderes ikke at give en væsentlig påvirkning af det omkringliggende miljø.

Afgørelsen om ikke at udarbejde en miljøvurdering offentliggøres sammen med lokalplanforslag 622. Afgørelsen kan påklages 4 uger efter offentliggørelsen.

Rammer

Følgende rammeområder bliver aflyst ved tillæggets endelige vedtagelse:


Følgende nye rammeområder bliver udlagt i tillægget:

Kontakt

Svendborg Kommune
Ramsherred 5
5700 Svendborg
Telefon 62 23 30 00