Forord
Hovedstruktur
Rammer
Hvilke planer gælder for mig?
Tillæg
PLANPORTAL

Blandet bolig- og erhvervsområde øst for Gambøtvej

Status Vedtaget
Plannavn Blandet bolig- og erhvervsområde øst for Gambøtvej
Dato for offentliggørelse af forslag 9. april 2018
Høring start 9. april 2018
Høring slut 6. juni 2018
Dato for vedtagelse 28. august 2018
Dato for ikrafttræden 17. september 2018
PDF pdf blandet_bolig-_og_erhvervsomraade_oest_for_gamboetvej.pdf (306 KB)

Baggrund og formål

Området kommuneplantillægget omfatter er beliggende i den sydøstlige del af Thurø by. Tillægget har til formål at udlægge en ny kommuneplanramme til blandet bolig og erhverv.


Den nye ramme, som udlægges med tillægget er vist med lyserød. 

Kommuneplantillægget er udarbejdet for at danne plangrundlag for lokalplan 632, for et boligområde øst for Gambøtvej og syd for Søndervej. Lokalplanen skal give mulighed for boliger og en parkeringsplads.

Der er for området en eksisterende kommuneplanramme 05.01.B.476, som giver mulighed for boliger. Men da der også ønskes planlagt for en parkeringsplads i området, udarbejdes nærværende kommuneplantillæg. 

I forbindelse med den tidligere gennemførte lokalplanlægning for Thurøbund Marina, lokalplan 591, blev der fra flere aktører udtrykt ønske om en forbedring af havnens parkeringskapacitet. Det var imidlertid ikke muligt at forbedre parkeringskapaciteten ved daværende planlægning, hvorfor der er et ønske om, at der i lokalplan 632 også gives mulighed for parkering, som kan anvendes af havnens brugere.

Kommuneplantillægget omfatter området, som er omfattet af eksisterende ramme 05.01.B.476. Kommuneplantillægget omfatter desuden et mindre areal, på ca. 1680 m² af landzonen, som ikke har været omfattet af den eksisterende ramme. Da det sydøstlige areal, af den nye ramme, skal rumme en fordelingsvej, medtages det mindre landzoneareal, for at området kan udnyttes mere effektivt til boliger eller parkering.


Eksisterende kommuneplanramme 05.01.B.476, som reduceres med nærværende tillæg

Størstedelen af den eksisterende ramme videreføres, mens en mindre del af den eksisterende ramme udlægges som en ny ramme 05.01.C1.020 til blandet bolig og erhverv.


Ny ramme 05.01.C1.020

Indhold

Eksisterende kommuneplanramme 05.01.B.476 overføres kun med en ændring af rammens geografiske afgrænsning.


Kommuneplanramme 05.01.B.476 som er reduceret

Området inden for 05.01.B.476 må anvendes til boligformål i form af overvejende fritliggende énbolighuse

Den nye ramme 05.01.C1.020 udlægges til blandet bolig og erhvervsområde. Området må anvendes til boligformål i form af overvejende fritliggende énbolighuse, med mulighed for tæt-lav boligbebyggelse. Erhverv må kun omfatte parkering og må maksimalt udgøre et areal på 2000 m² og maksimalt 50 p-pladser.


Ny ramme 05.01.C1.020

Forhold til anden planlægning

Landsplanlægning

Kommuneplantillægget overholder landsplanlægningen og der vil derfor ikke være yderligere vurderinger i forhold til landsplanlægningen.

 

Kystnær del i landzone

En mindre del, ca. 1680 m², af det sydøstlige hjørne af ramme 05.01.C1.020 ligger i den kystnære del af landzone. Det er muligt via en lokalplan at overføre arealet fra landzone til byzone.

Jf. Planlovens § 5 b. skal der være en særlig planlægningsmæssig eller funktionel begrundelse for at inddrage nyt areal i byzonen.

Hele Thurø er omfattet af kystnærhedszonen. Dermed er det på Thurø, ikke muligt at planlægge for nye arealer uden for kystnærhedszonen.


Den blå skravering viser kystnærhedszonen.


Det blå areal er nyt areal som planlægges for. Den tidligere afgrænsning flyttes ca. 18 meter mod øst.

 

Den sydlige ende af Gambøtvej er smal og Gambøtvej vil for den sydlige del af rammeområdet være adgangsgivende. Af hensyn til trafiksikkerheden skal en fordelingsvej være adgangsgivende for områdets boliger/parkeringsplads, således der ikke bliver direkte adgange til Gambøtvej.

Med den mindre udvidelse af rammen, gives der mulighed for at anvende arealet mere effektiv til boliger og parkering, da området også skal indeholde en fordelingsvej.

 

Strandbeskyttelse

Kommuneplantillægget grænser op til strandbeskyttelseslinjen, men er ikke beliggende inden for område med strandbeskyttelse.


Område med strandbeskyttelse er vist med blå

 

Forhold til produktionsvirksomheder

Nærmeste produktionsvirksomhed, ThurøBund Yacht og kutterværft A/S, er beliggende ca. 200 m fra lokalplanområdet. Ca. 620 m fra lokalplanområdet er Walsteds Baadeværft A/S beliggende. Nærmeste nabo til virksomhederne er eksisterende boligområder. De boliger, lokalplanen giver mulighed for, vil derfor ikke begrænse virksomhedernes drift eller produktion.

Spildevandsplan

I overensstemmelse med Masterplanen for regn- og spildevand, udarbejdes og vedtages sideløbende et spildevandstillæg for området.

Ifølge spildevandstillægget skal lokalplanområdet spildevandskloakeres, og regnvand skal håndteres på egen grund. Det kan f.eks. være ved hjælp af faskiner eller LAR-løsninger (Lokal Afledning af Regnvand).

Der gælder for området en maksimal befæstelsesgrad på 30 %, hvilket skal fremgå af lokalplanens bestemmelser.

Forhold til kommuneplanens retningslinjer

Kommuneplantillægget er i overensstemmelse med kommuneplanens retningslinjer og ændrer ikke på kommuneplanens retningslinjer.

Forhold til kommuneplanens rammer for lokalplanlægning

Der ændres ikke på rammebestemmelserne for 05.01.B.476. For området vil fortsat være gældende:

Områdets anvendelse: Boligformål i form af overvejende fritliggende énbolighuse

Bebyggelsesprocent: 30
Max. Antal etager: 2
Max. Bygningshøjde: 8,5 m

 

 

Det nye rammeområde 05.01.C1.020 får følgende bestemmelser for lokalplanlægning:

Områdets anvendelse: Boligformål i form af overvejede fritliggende énbolighuse, med mulighed for tæt-lav boligbebyggelse. Erhvervsformålet må kun omfatte parkring og mindre bygninger til opbevaring af materiel.

Bebyggelsesprocent: 45 Max. Antal etager: 2 Max. Bygningshøjde: 8,5 m

Bebyggelsens omfang: Bebyggelsesprocenten må max. være 30 for åben-lav bebyggelse og max. 45 for tæt-lav bebyggelse.

Bemærkninger til zonestatus: En mindre del af rammen er beliggende i landzone og skal ved lokalplan overføres til byzone.

Særlige bestemmelser: Parkering må maksimalt udgøre et areal på 2000 m² og maksimalt 50 parkeringspladser.

 

Natura 2000 og Habitatbekendtgørelsen

Natura 2000

Planområdet er beliggende ca. 2 km nordvest for Natura 2000 område nr. 242, Thurø Rev. Grundet afstanden og den planlagte anvendelse vurderes det, at planen ikke vil påvirke Natura 2000-området.

 

Habitatbekendtgørelsen §6

Kommunen må ikke vedtage en plan, der kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyre- og plantearter, der fremgår af habitatdirektivets bilag IV.

Habitatbekendtgørelsen indeholder i § 11 et krav om, at alle planer og projekter skal vurderes i forhold til deres virkning på bilag IV-arter.

Kommunen har ikke kendskab til, at der er forekomster af arter opført på habitatdirektivets bilag IV (bilag IV-arter) i planområdet. Kommuneplantillægget giver ikke anledning til påvirkning af egnede levesteder for bilag IV arter.

Det vurderes derfor, at kommuneplantillægget ikke påvirker arter opført på habitatdirektivets bilag IV.

 

Fredede- og naturbeskyttede områder

I følge § 3 i naturbeskyttelsesloven må der ikke foretages ændring af tilstanden af beskyttede naturtyper.

Indenfor selve området er der ikke arealer med beskyttet natur. Der er ca. 140 m til nærmeste beskyttede naturområde – et engareal, som kommuneplantillægget ikke vil påvirke.

Miljøvurdering

I henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) (LBK nr 448 af 10/05/2017), skal Svendborg Kommune enten gennemføre en miljøvurdering efter § 8, stk. 1, eller foretage en vurdering efter § 8, stk. 2, af, om planen kan få eller kan forventes at få væsentlig indvirkning på miljøet.

Svendborg Kommune har gennemført en miljøscreening af planen i henhold til § 8, stk. 2, da planen omhandler fysisk planlægning og fastsætter arealanvendelsen af et mindre område på lokalt plan.

I forbindelse med gennemførelsen af miljøscreeningen, har kommunen truffet en afgørelse om, at planen ikke er omfattet af kravet om miljøvurdering, da planen ikke vil få en væsentlig indvirkning på miljøet. Afgørelsen er truffet på baggrund af lovens bilag 3, der omhandler kriterier for bestemmelse af den sandsynlige betydning af indvirkning på miljøet.

Afgørelsen bekendtgøres offentligt inden den endelige godkendelse af planen.

Rammer

Følgende rammeområder bliver aflyst ved tillæggets endelige vedtagelse:


Følgende nye rammeområder bliver udlagt i tillægget:

Kontakt

Svendborg Kommune
Ramsherred 5
5700 Svendborg
Telefon 62 23 30 00