Forord
Hovedstruktur
Rammer
Hvilke planer gælder for mig?
Tillæg
PLANPORTAL

Teknisk anlæg - Biogasanlæg på Tåsinge

Status Vedtaget
Plannavn Teknisk anlæg - Biogasanlæg på Tåsinge
Dato for offentliggørelse af forslag 14. december 2018
Høring start 14. december 2018
Høring slut 17. februar 2019
Dato for vedtagelse 26. marts 2019
Dato for ikrafttræden 1. april 2019
PDF pdf tekniske_anlaeg_biogasanlaeg_paa_taasinge.pdf (674 KB)

Baggrund og formål

Tillægget er en ændring til Kommuneplan 2017-2029.

Dette tillæg er udarbejdet for at kunne muliggøre etablering af et biogasanlæg på ejendommen Kragekærvej 12, Tåsinge. Biogasanlægget er en del af en større udvikling af gårdens bedrift. Der er i 2016 givet miljøgodkendelse til en husdyrproduktion på 1.900 årskøer og kvier samt 1.075 tyre- og småkalve. Bedriften får dermed et omfang, som kan understøtte et biogasanlæg tilknyttet bedriften.

For at kunne realisere etablering af biogasanlægget skal der tilvejebringes det nødvendige plangrundlag i form af et kommuneplantillæg og en lokalplan. Kommuneplantillægget og tilhørende lokalplan omfatter kun areal til selve biogasanlægget og ikke husdyrbedriften. 

Kommuneplantillægget dækker et areal på ca. 3,3 ha. Afgrænsningen af det nye rammeområde 12.09.T2.019 er markeret med gul.

Forhold til anden planlægning

Landsplanlægning

Kommuneplantillægget overholder landsplanlægningen og der vil derfor ikke være yderligere vurderinger i forhold til landsplanlægning.

Kystnærhedszonen

En del af kommuneplantillæggets rammeområde ligger inden for kystnærhedszonen som vist herunder.

Planlægning i kystnærhedszonen kræver en særlig planlægningsmæssig eller funktionel begrundelse, som skal sikre, at kystnærhedszonen friholdes for byggeri og anlæg, som ikke er afhængig af en kystnær placering.

Biogasanlæg har umiddelbart ingen særlig tilknytning til kystområder, men med de husdyrgodkendelser der er givet til husdyrbruget på Kragekærvej, har bedriften en størrelse, der giver grundlag for at etablere et biogas i tilknytning til bedriften. Biogasanlægget placeres i nær tilknytning til de stalde og andre bygninger der er opført til husdyrbruget.

Placeringen af rammeområdet er valgt med henblik på, at have mindst mulig afstand til det eksisterende landbrug ud fra driftsmæssige hensyn. Bedriften på Kragekærvej 12 producerer størstedelen (75-80%) af den biomasse, der skal behandles i biogasanlægget og biomassen kan, ved denne placering, pumpes direkte fra husdyrbruget til biogasanlægget. 

En alternativ placering af anlægget uden for kystnærhedszonen er blevet undersøgt. Det er en placering nord for husdyrbruget og stadig i umiddelbar tilknytning til dette. Den alternative placering vil bringe rammeområdet tættere på naboer og landsbyen Gesinge. Det vil betyde, at krav i forhold til lugtgener ikke kan overholdes overfor nærmeste nabo. Den alternative placering ville også bringe anlægget for tæt på det beskyttede vandløb Gesinge Hovedafløb, til at miljømæsssige krav i forhold til vandløbet kan overholdes. Endelig vil den undersøgte alternative placering, visuelt være en åben placering, som vil give udfordringer i forhold til de landskabelige betragtninger. 

Der er udarbejdet visualiseringer set fra næromgivelserne (nr. 1-4) samt fra kysten (nr. 5-6). De sidste for at undersøge om anlægget vil være synligt fra kysten. 

Den vestlige del af af Tåsinge består geologisk af en hævet moræneflade. Hele området er fladt med lange udsyn afbrudt af levende hegn. Planområdet ligger ca. 9 meter over havets overflade. De to fotostandpunkter for visualisering nr. 5 og 6, er valgt ud fra, hvor det vurderes at være størst sandsynlighed for at kunne se anlægget kystnært. Landskabet er jævnt og der er færrest levende hegn i de to synslinjer. Fra fotostandpunkt nr. 5 "Stik vest" er landskabet i samme højde i hele synslinjen ind mod planområdet. Fra fotostandpunkt nr. 6 Visualisering nr. 6 "Nordvest" fra Vejlen hæver landskabet sig jævnt de 9 meter op mod planområdet. Visualiseringer viser biogasanlæggets tanke med en højde på 14 meter.

Visualisering nr. 5 og nr. 6 viser, at biogasanlægget med en højde på 14 m ikke vil være synlig fra kysten. De siloer der forventes at blive etableret, er 15 meter høje, men bygherre forventer at kunne grave dem 1-2 meter ned. Der gives med kommuneplantillægget mulighed for 15 m højde, for at have en buffer i forhold til byggeriet og eventuelle udfordringer med at grave dem lidt ned. Den ene meters ekstra højde vurderes ikke at have betydning i forhold til synligheden fra kysten, knap 2 km væk. Med den givne højde vil bygningerne til et biogasanlæg ikke være højere end en hegnsbeplantning, der kan skærme anlægget visuelt set fra naboer og landskab.

På baggrund af visualiseringerne er en maxhøjde på 15 m for byggeri sikret i rammebestemmelserne ligesom kravet om hegnsbeplantning.

Da biogasanlægget ikke vil være synligt fra kysten og da den valgte placering er bedst driftsmæssigt og bedst muligt i forhold til minimering af gener for naboer og landskab, vurderer Svendborg Kommune, at rammeområdets beliggenhed delvist i kystnærhedszone er mindre væsentlig.

oversigt

 Gesinge
Visualisering 1) Biogasanlæg og husdyrbrug set fra Gesinge.

Kragekærvej
Visualisering 2) Biogasanlæg og husdyrbrug set fra Kragekærvej. På visualiseringen er tankene vist som 14 m høje.

Skovballevej
Visualisering 3) Biogasanlæg og husdyrbrug set fra Skovballevej.
Bebyggelsen er delvist skjult bag eksisterende levende hegn samt det levende hegn kommuneplantillæg og lokalplan sikrer.

Udflyttervej
Visualisering 4) Set fra Udflyttervej. Biogasanlægget ses ikke, da det ligger skjult bag bygningerne fra selve husdyrbruget.

kyst 1
Visualisering 5) Biogasanlæg og husdyrbrug set fra vest.
Bebyggelsen ligger inden for cirklen, men bag den beplantning der ses i horisonten.

Kyst 2
Visualisering 6) Biogasanlæg og husdyrbrug set fra nordvest ved Vejlen.
Bebyggelsen ligger inden for cirklen, men bag den beplantning der ses i horisonten.

Forhold til kommuneplanens retningslinjer

Statslige og kommunale energimålsætninger

Biogas vil kunne fortrænge fossile brændsler til el- og varmeproduktion og dermed reducere udslippet af klimagasser. Det er et statsligt mål, at fremme udbygningen af større fælles biogasanlæg, så op til 50 % af gyllen fra husdyrproduktionen på landsplan kan udnyttes i biogasanlæg i år 2020.

Svendborg Kommune har et mål om at skulle være CO2-neutral i 2050. Der ud over ønsker kommunen at fremme brugen af vedvarende energi i overensstemmelse med de nationale mål.

Kommuneplantillæggets udlæg til et biogasanlæg med tilknytning til primært ét større husdyrbrug vil understøtte statens og Svendborgs Kommunes målsætninger.

Kommuneplanens udpegninger til fælles biogasanlæg (positiv udpegning)

Der er i Kommuneplan 2017-2029 udpeget 3 områder til fællesbiogasanlæg, alle nær motorvejen. Udpegningerne er sket på baggrund af et statsligt krav. Udpegningerne er en positiv udpegning, hvilket betyder de tre områder planlægningsmæssigt er vurderet som de bedst egnede områder i kommunen til etablering af større fælles biogasanlæg. Biomasse til fællesbiogasanlæg køres til fra flere landbrug.

Positiv udpegningen betyder ikke, at biogasanlæg kun må etableres i de tre udpegninger. Der kan ud over kommuneplanens udpegninger planlægges for biogasanlæg andre steder. I det konkrete tilfælde, hvor en landmand har en bedrift, der er stor nok til understøtte et biogasanlæg, kan der altså planlægges for biogasanlæg ved bedriften.

Kommuneplanens udpegninger til store husdyrbrug (positiv udpegning)

Der er i Kommuneplan 2017-2029 udpeget områder til store husdyrbrug. Et stort husdyrbrug defineres som bedrifter med mere end 500 dyreenheder (DE) hvor 1 DE svarer til 100 kg Kvælstof /år hvilket svarer til lidt under en malkeko eller 36 slagtesvin. Husdyrbruget på Kragekærvej kan dermed betegnes som et stort husdyrbrug.

Området ligger ikke indenfor kommuneplanens udpegninger til store husdyrbrug. Disse udpegninger er positiv udpegninger, der ikke begrænser landbruget i at udvikle sig uden for udpegningen.

Kommuneplanens udpegning af særlig værdifulde landbrugsområder

Der er i Kommuneplan 2017-2029 udpeget særlig værdifulde landbrugsområder. En stor del af Tåsinge er omfattet af denne udpegning og arealet omfattet af kommuneplantillægget ligger inden for udpegningen. Se illustration af udpegningen sidst i afsnittet.

En del af kommuneplanens generelle retningslinjer for de særligt værdifulde landbrugsområder lyder som følger:

De særligt værdifulde landbrugsområder er områder, der er værdifulde for såvel planteavl, husdyrbrug, økologi samt frugt- og grøntsagsproduktion.
Arealer udpeget som særligt værdifulde landbrugsområder skal så vidt muligt friholdes for andre aktiviteter, der direkte eller indirekte kan give begrænsninger for områdets produktionsvirksomheder og deres fremtidige udviklingsmuligheder. Overordnede vejanlæg er undtaget. Mindre arealforbrug i forbindelse med udbygning af ejendomme, ridebaner, vindmøller og lignende er undtaget.

Kommuneplantillægget fastholder området i landzone og rammen fastlægges til en anvendelse specifikt til biogasanlæg. Arealet vil derfor ikke kunne udnyttes til andre former for tekniske anlæg, der ikke har tilknytning til landbruget.

Et biogasanlæg vil indgå som en del af landbrugsejendommens bedrift og understøtte en øget udnyttelse af det produktionsflow gården samlet set har. Der vil ske en udnyttelse af gyllen der understøtter grøn energiproduktion til både gårdens egen drift og til gasnettet. Samtidig har den afgassede gylle landbrugsmæssige positive effekter i form af en væsentlig bedre kvælstofudnyttelse, hvilket giver bedre gødningsøkonomi.

Kommuneplantillæggets udlæg af området til biogasanlæg vurderes ikke, at være i strid med de generelle retningslinjer. Tillægget vurderes der i mod at understøtte områdets funktion som værdifuldt landbrugsområde.


Det meste af Tåsinge er udpeget som særlig værdifuldt landbrugsland. Undtaget er landsbyer og kysten. Tillæggets rammeområde er vist med gult.

 

Produktionserhverv

Svendborg Kommune skal ved planlægning tage hensyn til både støjpåvirkning fra omgivelserne og påvirkning af omgivelserne med lugt, støv- og anden luftforurening og heraf redegøre for, om eksisterende produktionsvirksomheder kan blive stillet overfor skærpede krav som konsekvens af planlægningen. 

Nærmeste produktionsvirksomhed ligger i Gesinge, godt 1 km væk og udlægget til biogasanlæg vil ikke påvirke denne virksomhed eller andre produktionserhverv.

Biogasanlægget på Kragekærvej vil i sig selv medføre en begrænsning for de omkringliggende arealer i forhold til følsom anvendelse, herunder for eksempel boliger. Da der ikke er nogle planer om etablering af nye boligområder i dette landområde, vurderes dette forhold som uproblematisk.

Det forventes, at biogasanlægget ved næstkommende kommuneplanrevision vil blive udpeget som produktionsvirksomhed i kommuneplanens hovedstruktur.

Landskab

I kommuneplan 2017-2029 er rammeområdet beliggende i landskabskarakterområdet Tåsinge Moræneflade. Landskabet omkring rammeområdet er karakteriseret ved at være intensivt dyrket landbrugsland på fladt terræn med spredtliggende middelstore gårde, enkeltboliger og marker opdelt af levende hegn. Pga. det flade terræn udgør overkanten af de levende hegn landskabets højeste elementer, som alle ligger i samme niveau. 

Nærmeste boliger, ud over de som hører under Andekærgård, ligger ca. 260 meter mod syd. Landsbyen Gesinge ligger ca. 600 m mod øst.

Rammeområdet er placeret, så biogasanlægget visuelt får direkte tilknytning til landbrugsbygninger under Andekærgård. Driftsbyningerne og biogasanlægget vil tilsammen udgøre en meget stor bygningsmasse i landskabet. For at dæmpe synligheden af nyt byggeri må det ikke opføres højere (max 15 m) end levende hegn almindeligvis kan opnå  og der skal etableres skærmende hegnsbeplantning ud mod det åbne land.

Forhold til kommuneplanens rammer for lokalplanlægning

Det nye rammeområde ligger i landzone i det åbne land. Området er i dag ikke omfattet af kommuneplanrammer. Med ny ramme nr. 12.00.T2.019 vil området blive fastholdt i landzone med henvisning til de jordbrugsmæssige interesser, som et biogasanlæg knytter sig til.

For det nye rammeområde gælder følgende bestemmelser:

Navn
Rammeområde 12.00.T2.019

Områdets anvendelse
Området er udlagt til teknisk anlæg i form af biogasanlæg.

Bebyggelsesforhold
Bebyggelsen må opføres i op til 15 meters højde over terræn. Skorstene og lignende bygningsdele kan opføres i større højder.

Højst 45 % af den enkelte ejendom må bebygges. 

Der skal sikres skærmende hegnsbeplantning ud mod det åbne land.

Infrastruktur
Vejadgang skal ske fra Kragekærvej.

Zonestatus
Områdets zonestatus fastholdes som landzone.

 

Natura 2000 og Habitatbekendtgørelsen

Kommunen må ikke vedtage en plan, der kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyre- og plantearter, der fremgår af habitatdirektivets bilag IV. Det samme gælder for Natura 2000 områder. Habitatbekendtgørelsen indeholder i § 11 et krav om, at alle planer og projekter skal vurderes i forhold til deres virkning på bilag IV-arter.

Nærmeste habitat- og Natura 2000 område - nr. 127 Vejlen,  Det sydfynske Øhav- ligger ca. 1300 meter nordvest for lokalplanområdet.

Kommunen har ikke kendskab til, at der er forekomster af arter opført på habitatdirektivets bilag IV (bilag IV-arter) i lokalplanområdet.

Lokalplanen giver ikke anledning til påvirkning af egnede levesteder for bilag IV arter i eller omkring lokalplanområdet.

Indenfor rammeområdet er der ikke arealer med beskyttet natur. Der er et vandhul og et vandløb henholdsvis 85 m og 125 m nord for rammeområdet.

Kvælstofbelastningen, fra det biogasprojekt der ligger til grund for lokalplanen, er vurderet i den tilhørende miljøvurdering. Det vurderes at de naturbeskyttede områder nær lokalplanområdet ikke vil blive påvirket i væsentlig grad.

 

 

Miljøvurdering

Miljøvurdering af planer og programmer
Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (LBK nr. 448 af 10/05/2017) har til formål at sikre et højt miljøbeskyttelsesniveau og at bidrage til integration af miljøhensyn under udarbejdelsen og vedtagelsen af planer og programmer.

Da kommuneplantillægget og den tilhørende lokalplan giver mulighed for placering for et anlæg med potentielt væsentlig miljøpåvirkning jvf anlæggets omsætning, er der foretaget en miljøvurdering af forslag til kommuneplantillæg og lokalplan.

Kommuneplantillæg og lokalplan giver mulighed for, at etablere 6 tanke inden for lokalplanområdet, hvor det miljøvurderede projekt kun indeholder 5 tanke samt en gasledning. Planerne giver altså mulighed for en udvidelse af anlægget.

Miljøvurderingen af planerne konkluderer, at de to planer kan realiseres, uden at det vil have væsentlige påvirkninger af miljøet. Emner og konklusioner i miljøvurderingen af planerne svarer overens med miljøvurderingen af selve projektet undtaget for gasledningen. Det nærmere indhold af planernes miljøvurdering er derfor beskrevet herunder, sammen med miljøvurderingen af det konkrete projekt.

Forskellen mellem planernes mulighed for 6 tanke og det konkrete projekts 5 tanke ændrer ikke ved miljøvurderingen. En ekstra tank vil give rummelighed til, at biomassen kan ligge længere tid i tankene. Det giver en bedre udnyttelse af biomassen og dermed mere gas. Der tilføres altså ikke mere biomasse.

Visualiseringerne i de to planer viser anlægget med de 6 tanke planerne giver mulighed for.

Miljøvurdering af konkrete projekter (tidl. VVM)
I henhold til ovennævnte lovbekendtgørelse er biogasanlæg med en daglig omsætning på mere end 100 t biomasse, pligtige til udarbejdelse af en miljøvurdering. Det anlæg som denne lokalplan muliggør, forventes at have en daglig omsætning på 163 t dagligt. Der er derfor udarbejdet en miljøvurdering af projektet. “Miljøkonsekvensrapport for Andekærgård Biogas Aps. Biogasanlæg på Kragekærvej 12, 5700 Svendborg.” Miljøvurderingen af projektet ligger til grund for udarbejdelsen af kommuneplantillæg og lokalplan.

Der har været indkaldt idéer og forslag af to omgange forud for planlægningen og til brug for afgrænsning af miljøkonsekvensrapportens indhold. Der indkom høringssvar om emner som vejenes tilstand, trafik, støj og lugt, landskabelig påvirkning og mulighederne for alternative placeringsmuligheder.

De forskellige emner er belyst og vurderet i miljøkonsekvensrapporten:

Trafik og transport: Biogasanlægget vil betyde en øget daglig trafik af tunge transporter til og fra anlægget. En transport svarer til to kørsler (en frem og en tilbage). Trafikken vil fordele sig af flere ruter nord og syd for Kragekærvej. Sæsonperioderne, ca. 4 gange om året i 1-2 uger, vil generere særlig mange transporter. Den daglige trafik forventes at være ca. 6 transporter ekstra. Enkelte dage om året i højsæsonen vil den højeste trafikmængde kunne blive op til 120 transporter ekstra. Da den øgede trafikmængde som sagt vil fordele sig over forskellige vejstrækninger, vurderes den samlede afledte trafikpåvirkning at være ikke-væsentlig.

Støj: Der vil på anlægget være tekniske installationer der afgiver støj samt støj fra interne transporter. Støjberegningerne viser, at støjgrænserne for de nærliggende boliger i det åbne land kan overholdes i den daglige drift. Støjberegninger af vejstøj (almindelig trafik + trafik fra husdyrbrug og biogasanlæg), viser at der kan være mindre overskridelser af trafikstøjen i højsæsonen for høst.

Lugt: Biogasanlægget vil kunne overholde de lugtkrav der stilles af myndighederne.

Støv og lys: Der forventes ikke væsentlig støvpåvirkning fra biogasanlægget. Anlægget opføres i ikke-reflekterende matarialer. Belysning på anlægget i nattetimer vil være styret af bevægelsessensorer og vil derfor være begrænset.

Grundvand/drikkevand: Der er allerede idag udfordringer med nitrat og pesticidrester i grundvandet i området. Selve biogasanlægget sikres mod udslip ved uheld og nedsivning af gylle, så anlægget ikke forøger nitratbelastningen. Sikringen sker bl.a ved etablering af en jordvold. Kvælstoffet i den afgassede biomasse er nemmere at optage for afgrøderne på markerne og vil derfor give mindre nedsivning af nitrat.

Landskabelig påvirkning: Storskalalandskabet på denne del af Tåsinge kan bære store bygningsmasser. Biogasanlægget og husdyrbrugets driftsbygninger placeres tæt på hinanden, så det vil blive opfattet som én samlet stor bygningsmasse. Højder, farvesætning og etablering af levende hegn vil være med til at tilpasse biogasanlægget til omgivelserne. 

Svendborg Kommunes vurdering af disse emner vil medføre en række vilkår i en miljøgodkendelse alternativt VVM-tilladelse for etablering af projektet og har medført en række regulerende bestemmelser i kommuneplantillæg og lokalplan for området. For kommuneplantillægget drejer det sig om max højde på byggeriet samt krav om hegnsbeplantning. For lokalplanen drejer det sig om bestemmelser for byggeriets udformning, højde, farvesætning samt krav om etablering af jordvold og levende hegn.

Svendborg Kommune agter at give biogasanlægget på Kragekærvej miljøgodkendelse/VVM-tilladelse samt byggetilladelse i umiddelbar forlængelse af vedtagelse af planforslagene.

 

 

Rammer

Warning: pg_connect(): Unable to connect to PostgreSQL server: FATAL: sorry, too many clients already FATAL: sorry, too many clients already in /var/www/mygeocloud/apps/viewer/functions.php on line 1821 Warning: pg_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, null given in /var/www/mygeocloud/apps/custom/svendborg/komtildk2/komtil_ram_match_kp17.php on line 13 Warning: pg_connect(): Unable to connect to PostgreSQL server: FATAL: sorry, too many clients already FATAL: sorry, too many clients already in /var/www/mygeocloud/apps/viewer/functions.php on line 1821 Warning: pg_numrows() expects parameter 1 to be resource, null given in /var/www/mygeocloud/apps/custom/svendborg/komtildk2/komtil_ram_match_kp17.php on line 36

Kontakt

Svendborg Kommune
Ramsherred 5
5700 Svendborg
Telefon 62 23 30 00