03.01.D2.956 - Butiksområde Mølmarksvej

Bestemmelser

Plannummer
03.01.D2.956

Anvendelse generelt
Detailhandelsområde

Fremtidig zonestatus
Byzone

Bebyggelsesprocent
75%

Max. bygningshøjde
11,5 m

Områdets anvendelse
Detailhandelsformål i form af butikker, der alene forhandler særlig pladskrævende varegrupper (jf. Planlovens definition)

Særlige bemstemmelser
Butikker skal have et bruttoetageareal på mindst 1000 m².

Zonestatus
Byzone

Anvendelse specifik
Centerområde

Butikker max areal
3500

Max plads
3500

Status

Vedtaget