Forord
Hovedstruktur
Rammer
Hvilke planer gælder for mig?
Tillæg
PLANPORTAL

Forside / Rammer / Generelle rammer / Enkeltområder / Vedtaget / 01.01.O2.041

01.01.O2.041 - Offentligt område til uddannelse og serviceerhverv - Nordre Kaj

Bestemmelser

Plannummer
01.01.O2.041

Anvendelse generelt
Område til offentlige formål

Fremtidig zonestatus
Byzone

Maksimale etageareal, der må opføres
27.000

Det maksimale etageareal beregnes af:
Området som helhed

Max. bygningshøjde
30 m

Anvendelse

Offentlige formål i form af uddannelsesinstitutioner, samt serviceerhverv og parkering.   


Områdets anvendelse

Området skal anvendes til offentlige formål i form af skole- og uddannelsesinstitutioner og private institutioner mv. af almen karakter, som naturligt kan indpasses i det pågældende område.

Området kan herudover anvendes til serviceerhverv, såsom administration, forsknings- og udviklingsvirksomhed, liberale erhverv, undervisning samt privat og offentlig service. 


Særlige bemstemmelser

I lokalplanen kan de maksimale bygningshøjder fastsættes som koter.

Afværgeforanstaltninger ved havvandstigninger: Området omfattes af det samlede klimasikringsprojekt for Svendborg by og havn, Den Blå Kant, som skal være en ydre højvandssikring af områder ved havnen. Ny bebyggelse kan derudover højvandssikres individuelt.

Afværgeforanstaltninger ved skybrudshændelser: Håndtering af overfladevand i forbindelse med skybrud kan ske til havnebassinet.

 


Specifik anvendelse
Specifik anvendelse:Uddannelsesinstitutioner


Status

Vedtaget

Kontakt

Svendborg Kommune
Ramsherred 5
5700 Svendborg
Telefon 62 23 30 00