Forord
Hovedstruktur
Rammer
Hvilke planer gælder for mig?
Tillæg
PLANPORTAL

Forside / Rammer / Generelle rammer / Enkeltområder / Vedtaget / 01.01.C3.583

01.01.C3.583 - Blandet bolig- og erhvervsområde Nordre Havnevej

Bestemmelser

Plannummer
01.01.C3.583

Anvendelse generelt
Blandet bolig og erhverv

Fremtidig zonestatus
Byzone

Maksimale etageareal, der må opføres
24.000

Det maksimale etageareal beregnes af:
Området som helhed

Max. bygningshøjde
25 m

Anvendelse

Boligformål i form af overvejende etageboliger med mulighed for tæt-lav boligbebyggelse.

Erhvervsformål i form af service- og liberale erhverv samt parkering.     


Områdets anvendelse

Områdets anvendelse fastlægges til bolig- og serviceerhvervsformål, såsom privat og offentlig service, administration og liberale erhverv. Boligerne skal anvendes til helårsboliger. Herudover kan der tillades kollektive anlæg, institutioner og kulturfunktioner, som er forenelige med anvendelsen som blandet bolig og erhverv.


Bebyggelsens omfang

Bebyggelsen skal opføres i 2-5 etager.  


Opholdsarealer

Boliger på havnen vil primært være etageboliger, hvor behovet for udendørs opholdsarealer tilgodeses via terrasser, altaner og taghaver.  


Særlige bemstemmelser

Der skal sikres mulighed for omlægning og åbning af Kobberbækken indenfor nærværende rammeområde som rekreativt element samt til håndtering af regnvand. 

Afværgeforanstaltninger ved havvandstigninger: Området omfattes af det samlede klimasikringsprojekt for Svendborg by og havn, Den Blå Kant, som skal være en ydre højvandssikring af områder ved havnen. Ny bebyggelse kan derudover højvandssikres individuelt.

Afværgeforanstaltninger ved skybrudshændelser: Der skal sikres effektive skybrudsveje gennem området for håndtering af regnvand eksempelvis via frilægning af Kobberbækken.

Parkering skal primært ske i konstruktion i form af parkeringshuse.

 


Specifik anvendelse
Specifik anvendelse:Etageboligboligbebyggelse


Zonestatus
Byzone

Status

Vedtaget

Kontakt

Svendborg Kommune
Ramsherred 5
5700 Svendborg
Telefon 62 23 30 00