Forord
Hovedstruktur
Rammer
Hvilke planer gælder for mig?
Tillæg
PLANPORTAL

Forside / Rammer / Generelle rammer / Enkeltområder / Forslag / 03.01.B.042

03.01.B.042 - Boligområde ved den tidligere amtmandsvilla på Tvedvej

Bestemmelser

Plannummer
03.01.B.042

Anvendelse generelt
Boligområde

Fremtidig zonestatus
Byzone

Maksimale etageareal, der må opføres
6000

Det maksimale etageareal beregnes af:
Området som helhed

Max. antal etager
4 etager

Særlige bemstemmelser
  • Placering af ny bebyggelse på grunden skal ske, så der fortsat er indblik til amtsmandsvillaen fra sundet/havnen og omvendt.
  • Ny bebyggelse skal i højde og etageantal tilpasses amtmandsvillaen, det skrånende terræn og omgivelserne. 
  • Ny bebyggelse inklusiv tekniske installationer må ikke overstige topkoten for amtmandsvillaen.
  • Parken skal fortsat spille en central rolle i en kommende bebyggelsesplan. 
  • Brug af overfladevand som synligt rekreativt element skal fremmes mest muligt, eksempelvis ved åbning af eksisterende regnvandsledninger eller etablering af rekreative anlæg, der kan bruges som regnvandsbassiner ved kraftig nedbør.
  • Mulighed for at etablere en offentlig adgang til stier gennem området skal afsøges.
  • Det maksimale etageareal, der må opføres gælder for nybyggeri.  

Specifik anvendelse
Specifik anvendelse:Etageboligboligbebyggelse


Status

Forslag

Kontakt

Svendborg Kommune
Ramsherred 5
5700 Svendborg
Telefon 62 23 30 00