Forord
Hovedstruktur
Rammer
Hvilke planer gælder for mig?
Tillæg
PLANPORTAL

Lokalcentre

Lokalcentrene skal primært varetage en god lokalforsyning med dagligvarer i et mindre lokalt område som en begrænset del af en by, bydel eller landsby. Lokalcentre må ikke konkurrere med detailhandelen i bymidten.

Lokalcentrene i Svendborg kommune ligger oftest centralt i lokalbyerne og i boligområderne i Svendborg by. Lokalcentrene betjener nærområdet, som det primære indkøbssted med dagligvarer, og har en vigtig funktion i forhold til at sikre kort afstand til en god dagligvareforsyning.

 

Mål

Det er Byrådets mål, at:

  • Sikre en god lokal dagligvareforsyning i hele kommunen.
  • skabe rammerne for lokal og bæredygtig detailhandel i de enkelte bydele og lokalområder.
Retningslinjer
  • Detailhandelsbutikker skal som hovedregel placeres inden for de udpegede lokalcentre.
  • Inden for de afgrænsede lokalcentre kan der planlægges for butikker i et omfang, der svarer til de arealrammer, der er angivet nedenfor.
  • Bruttoetagearealet for den enkelte dagligvare- og udvalgsvarebutik må ikke overstige 1000 m² i lokalcentre.

 

Lokalcentre

Arealramme (m2 bruttoetageareal)

Restrummelighed primo 2017 (m2 bruttoetageareal)
Tved 3.000 1.900
Tved - Ring Nord 2.000 1.000
Tvedvej 1.500 500
Mølmarksvej 3.000 2.000
Vestergade 1.500 400
Wandallscenteret 3.000 2.200
Rantzausminde 1.500 800
Hellegårdsvej - Tankefuld Plads 1.500 1.500
Vindeby 3.000 900
Bergmannsvej, Thurø 1.000 200
Ollerup 3.000 1.600
V. Skerninge 3.000 1.900
Stenstrup 3.000 1.400
Gudbjerg 3.000 1.900
Gudme 3.000 2.500
Hesselager 3.000 1.400
Landet 1.500 500
     
     
     


Tved

 


Tved - Ring Nord

 


Tvedvej

 


Mølmarksvej

 


Vestergade

 


Wandallsvej

 


Rantzausminde

 


Hellegårdsvej, Tankefuld Plads

 


Vindeby

 


Bergmannsvej, Thurø

 


Ollerup

 


Vester Skerninge

 


Stenstrup

 


Gudme

 


Gudbjerg

 


Hesselager

 


Landet  

Redegørelse

I Svendborg by ligger 7 lokalcentre hovedsageligt med en enkelt dagligvarebutik primært discountbutikker. Samlet set ligger 8 dagligvarebutikker i de 7 lokalcentre med et samlet bruttoareal på 5.600 m2 svarende til 14 % af det samlede areal i Svendborg by.

Svendborg kommune i øvrigt har i dag en relativt god lokal dagligvareforsyning – også i lokalbyerne. Der er dagligvarebutikker i de 10 lokalbyer Tved, Gudbjerg, Hesselager, Gudme, Skårup, Stenstrup, V. Skerninge, Thurø, Vindeby og Landet, samt udenfor centerstrukturen i Kirkeby og Ulbølle.

Dagligvarebutikkerne i lokalområderne udenfor Svendborg by udgør 40 % af det samlede antal butikker i kommunen og 28 % af det samlede bruttoareal.

Betydningen af lokalcentre

I den tidligere kommuneplan for Svendborg kommune var udlagt 4 lokalcentre, som i dag ikke rummer detailhandel. Sandsynligheden for etablering af detailhandel i disse lokalcentre er begrænset. Det kan være på grund af placering tæt på andre centerområder med detailhandel eller for få personer i næroplandet. Etablering af detailhandel i disse lokalcentre kunne potentielt få mærkbare konsekvenser for den eksisterende detailhandel. Derfor nedlægges Ørbækvej, Gl. Skårupvej og Dyrekredsen, mens Hellegårdsvejs maksimale bruttoetageareal halveres.

 

Kontakt

Svendborg Kommune
Ramsherred 5
5700 Svendborg
Telefon 62 23 30 00