Forord
Hovedstruktur
Rammer
Hvilke planer gælder for mig?
Tillæg
PLANPORTAL

Miljøscreening

I forbindelse med udarbejdelse af Svendborg Kommuneplan 2017-2029 er der udarbejdet en miljøscreening, for at vurdere planens virkninger på miljøet, jf. § 3, stk. 1, i lov om miljøvurdering af planer og programmer (LBK nr. 1533 af 10. december 2015).

Svendborg Kommuneplan 2017-2029 er screenet i forhold til de kriterier, som fremgår af lovens bilag 2 samt lovens brede miljøbegreb. I screeningen er der redegjort for de temaer, som helt eller delvist gennemgår en revision, samt en vurdering af ændringernes virkninger på miljøet.

Se pdf ”Miljøscreening af Svendborg Kommuneplan 2017-2029” her.

Konklusionen på screeningen er, at kommuneplanen ikke indebærer, at der skal gennemføres en miljøvurdering, idet kommuneplanen ikke fastlægger rammer for projekter omfattet af lovens bilag 3 og 4, ikke påvirker et udpeget naturbeskyttelsesområde og ikke fastlægger rammer for projekter, som må antages at få en væsentlig indflydelse på miljøet. Kommunens afgørelse annonceres samtidig med annoncering af kommuneplanforslagets vedtagelse. 

Kontakt

Svendborg Kommune
Ramsherred 5
5700 Svendborg
Telefon 62 23 30 00